kagi-zuki-top

kagi-zuki-demostration-tekst2
kagi-zuki-tekst
kagi-zuki-tekst-ovelse1
kagi-zuki-tekst-ovelse2
kagi-zuki-tekst-ovelse3

karate stød karate slag karate parader karate spark karate stillinger kihon fra kamae
tilbage til_kihon next
shotokan karate

kagi-zuki-bund