Betingelser

Det med småt

1. Anvendelsesområde

1.1) Disse betingelser finder anvendelse for enhver brug af ShotokanTVs tjenester uanset om brugeren har valgt at være tilmeldt bruger (herefter kaldet ”Abonnent”) eller blot benytte sig af det materiale, der ligger frit tilgængeligt (en sådan bruger betegnes herefter ”Gæst” og når der refereres til en bruger, der enten er Abonnent eller Gæst betegnes denne ”Bruger”).

1.2) ”ShotokanTV” er en videotjeneste, der drives fra www.shotokan-dvd.dk, shotokantv.com og shotokantv.dk af ShotokanTV.

2. Immaterielle rettigheder

2.1) Alt materiale, hvad enten dette kommer til udtryk i tekst, lyd eller billede, der gøres tilgængeligt af ShotokanTV er ophavsretligt beskyttet, og må ikke uden ShotokanTVs udtrykkelige, skriftlige samtykke kopieres eller anvendes i anden sammenhæng.

2.2) Navnet ShotokanTV og ShotokanTVs logo er registrerede varemærker, og må ikke uden ShotokanTVs udtrykkelige, skriftlige samtykke anvendes i andre sammenhænge.

3. Ansvarsfraskrivelse

3.1) ShotokanTV er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken person- eller tingsskade, som Brugeren måtte påføre sig selv eller tredjemand i forbindelse med udførelse af illustrerede eller demonstrerede teknikker.

3.2) Endvidere er det Brugerens eget ansvar, at forudsætningerne for udførelsen er i orden, herunder, at der sket den fornødne opvarmning, samt at de fysiske forhold, hvor udførelsen sker, er egnede til formålet.

3.3) ShotokanTV er udarbejdet som et træningsredskab i forbindelse med træning af Shotokan karate, og bør kun anvendes i forbindelse med konventionel Shotokan karate-træning.

3.4) Mange af de illustrerede teknikker stiller store krav til udøverens fysik og kunnen, og bør kun udføres, hvis Brugeren har de fornødne forudsætninger.

4. Abonnement

4.1) Gæster, der ønsker adgang til samtlige materialer udbudt af ShotokanTV, skal lade sig registrere og betale for et abonnement.

4.2) Abonnementet er personligt, og må således ikke overlades til tredjemand, ligesom materialet ikke må forevises eller offentliggøres over for andre personer end Abonnenten.

4.3) ShotokanTV er berettiget til at ændre i omfanget og indholdet af det materiale, der er omfattet af abonnementet uden at Abonnenten kan gøre krav gældende mod ShotokanTV.

4.4) Betaling kan alene ske via Paypal, samt Stripe.

4.5) Hvis Abonnenten i forbindelse med betaling af abonnementet vælger at lade abonnementet fornyes automatisk, er dette samtidig et samtykke til, at ShotokanTV kan trække betaling for de efterfølgende abonnementsperioder, efterhånden som disse påbegyndes.

4.6) Abonnenten kan til hver en tid vælge, at abonnementet fremadrettet ikke skal fornyes automatisk.

4.7) ShotokanTV er berettiget til sammen med opkrævning af abonnementsbetalingen at opkræve et eventuelt gebyr uanset dettes størrelse, som kortudstederen måtte pålægge transaktionen.

4.8) Umiddelbart efter aftaleindgåelsen fremsender ShotokanTV følgende oplysninger til den i forbindelse med Abonnentens registrering anførte e-mail-adresse:
1. Navn og adresse på ShotokanTV
2. Beskrivelse af det købte abonnement
3. Prisen for den første abonnementsperiode inklusive eventuelt betalingsgebyr
4. Betingelser for anvendelse af ShotokanTV (disse betingelser)

4.9) Abonnementet kan af begge parter opsiges til udgangen af en abonnementsperiode.

4.10) I det tilfælde at Abonnenten ikke kan få adgang til det materiale, som abonnementet omfatter, kan abonnementsbetalingen kræves tilbagebetalt for den pågældende periode, hvis det godtgøres, at der er tale om afbrydelse der under hensyntagen til abonnementsperioden må anses for væsentlig, og at det godtgøres, at afbrydelsen skyldes ShotokanTVs forhold.

 

5. Fortrydelsesret

5.1) Abonnenten kan fortryde den med ShotokanTV indgåede aftale i 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor Abonnenten har modtaget de i medfør af pkt. 3.7. fremsendte oplysninger.

5.2) Hvis Abonnenten i forbindelse med aftaleindgåelsen tilkendegiver, at levering af tjenesteydelsen kan påbegyndes straks, bortfalder fortrydelsesretten efter denne bestemmelse. Ønsker Abonnenten ikke at give afkald på fortrydelsesretten efter denne bestemmelse, vil Abonnenten først få adgang til abonnementsindholdet efter fortrydelsesrettens udløb.

5.3) Fortrydelsesretten udnyttes ved at meddele ShotokanTV dette skriftligt enten via e-mail eller pr. almindeligt brev på en af de på sitet angivne adresser.

5.4) Hvis Abonnenten rettidigt har udnyttet fortrydelsesretten i henhold til denne bestemmelse, tilbagebetaler ShotokanTV snarest muligt og senest 30 dage efter, at ShotokanTV har modtaget oplysning om, at aftalen fortrydes, eventuelt opkrævede beløb til Abonnenten.

6. Udlukkelse

6.1) Bliver ShotokanTV opmærksom på, at Brugeren anvender indholdet, herunder de teknikker der demonstreres, i strid med Shotokan karates etiske principper eller lovgivningen, kan ShotokanTV udelukke en Bruger fra at anvende siden.

6.2) Afgørelsen efter pkt. 6.1. er alene ShotokanTVs, og der kan ikke fra Brugerens side stilles krav om dokumentation for det påståede forhold.

7. Persondatapolitik

7.1) ShotokanTV indsamler og opbevarer de oplysninger, som Brugeren afgiver i forbindelse med registreringen og som indsamles i forbindelse med anvendelsen af cookies.

7.2) Brugeren er indforstået med, at ShotokanTV behandler de indsamlede persondata i forbindelse med Brugerens benyttelse af de udbudte tjenesteydelser.

7.3) De indsamlede oplysninger videregives på intet tidspunkt til tredjemand uden særskilt samtykke fra Brugeren, medmindre ShotokanTV er forpligtet hertil på anden vis.

7.4) Brugeren kan til enhver tid ved henvendelse få oplyst hvilke oplysninger ShotokanTV ligger inde med om den pågældende, og kan til enhver tid kræve oplysninger berigtiget.

8. Lovvalg & værneting

8.1) Enhver uoverensstemmelse der udspringer af disse betingelser, skal løses efter dansk ret.

8.2) Sag skal i alle tilfælde anlægges ved ShotokanTVs hjemting.

9. Øvrige bestemmelser

9.1) ShotokanTV forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand.

9.2) ShotokanTV kan ændre disse betingelser uden varsel. Såfremt der sker ændringer vedrørende Abonnenters betalingsforpligtelse eller opsigelsesvarsel, er Abonnenten berettiget til et rimeligt varsel før ændringerne træder i kraft.

TILBAGE TIL FORSIDEN