Stød menu

stod_top
choko-zuki-knap oi-zuki gyaku-zuki
kizami-zuki age-zuki ura-zuki
kagi zuki mawashi-zuki
tilbage_til_kihon